Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 januari 2024

Deze algemene voorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Care Cursus Centrum gevestigd te Laren (NH) ingeschreven bij de KvK onder nummer 55497624. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK op 05-06-2014.

1. Algemene voorwaarden voor individuele cursisten Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke Care Cursus Centrum sluit met de cursist, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan wordt laatstgenoemde bepaling geacht in plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepaling in deze voorwaarden, waarbij de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht blijft.

Artikel 1.2 Overeenkomsten

 1. De getoonde prijzen op de website zijn per training zoals omschreven in het aanbod en zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Readers worden digitaal aangeleverd.
 3. De cursist is verplicht, indien van toepassing, de reader te bestuderen voor aanvang van de training.
 4. Bij het aanvinken van de voorwaarden stelt de cursist op de hoogte te zijn van de algemenevoorwaarden. Indien de cursist niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt de inschrijfprocedure niet voortgezet.

Artikel 1.3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Care Cursus Centrum zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Care Cursus Centrum behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Care Cursus Centrum is niet aansprakelijk voor inschrijvingen die niet passen bij het niveau van de cursist, waardoor het gewenste resultaat niet behaald wordt.

Artikel 1.4. Betalingen

 1. Betaling gaat via IDEAL of Mastercard/creditcard volgens aanwijzingen op de website.
 2. Betalingen gaan per training, bij meerdere inschrijvingen zal de cursist meerdere betalingen moetendoen.
 3. Geen betaling is niet ingeschreven voor de training.
 4. Indien er een factuur aangemaakt moet worden, worden er administratiekosten gerekend in devorm van de verhoging van het cursusbedrag.

Artikel 1.5 Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleren van inschrijvingen door de cursist dienen altijd schriftelijk te geschieden. Bij annulering na inschrijving en betaling zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • –  tot 6 weken voor aanvang van de training: 25% van het cursusbedrag.
 • –  3 tot 6 weken voor aanvang van de training: 50 % van het cursusbedrag.
 • –  minder dan 3 weken tot 2 dagen voor aanvang van de training: 75% van het cursusbedrag.
 • –  minder dan 2 dagen voor aanvang van de training of bij absentie van de training: 100% vanhet cursusbedrag.
 1. Care Cursus Centrum kan een training kosteloos annuleren indien er niet voldoende deelnemersaangemeld zijn voor een bepaalde training. Deze beslissing wordt twee weken voor aanvang van de training genomen met een maximale uitloop naar één week voor aanvang van de training. De cursist heeft recht op overplaatsing naar een andere datum of restitutie van 100% van het cursusbedrag.
 2. Restitutie zal geschieden door terugboeking van het (resterende) cursusbedrag op de betaalrekening (/creditcard) waarmee u de training betaald heeft. Binnen 5 werkdagen.
 3. Verzoek tot verplaatsen van een training door de cursist valt onder de annuleringsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen met Care Cursus Centrum.

Artikel 1.6 Ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien u niet op tijd aanwezig bent op de aangegeven locatie behoudt de docent of trainer zich het recht voor om u de toegang tot de training te weigeren.
 2. Indien u niet op tijd aanwezig bent op de aangegeven locatie waardoor u trainingsuren of onderwerpen heeft gemist, heeft u geen recht op restitutie van (een deel) van het cursusbedrag of recht op inhaaluren. De docent behoudt zich het recht voor om de training voort te zetten zonder het door u gemiste gedeelte nogmaals te bespreken.
 3. Binnen 7 werkdagen na aankoop heeft de cursist recht op kosteloze annulering. Dit geldt niet wanneer de cursist binnen deze 7 werkdagen heeft deelgenomen aan de betreffende training of zonder enige afmelding van deelname aan de cursus. Na deze termijn van 7 werkdagen worden de annuleringskosten van kracht, zoals beschreven in 1.5.1.
 4. In situaties waarbij u voor verstoring van de training zorgt, waardoor uw medecursisten beperkt worden in het volgen van de training of waarbij de docent beperkt wordt in het vervullen van haar taken, behoudt de docent zich het recht voor om u verdere toegang tot de training te ontzeggen.

Artikel 1.7 Intellectueel eigendom

 1. Care Cursus Centrum en / of docent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. De readers ter voorbereiding van een training worden digitaal ter beschikking gesteld aan de cursist.
 3. De readers zijn in alle gevallen alleen bestemd voor de cursist ter voorbereiding van een training enin de praktijk bruikbaar als naslagwerk.
 4. De readers mogen niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van CareCursus Centrum en / of de docent.
 5. De readers mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van educatievedoeleinden zonder schriftelijke toestemming van Care Cursus Centrum en /of de docent.
 6. De readers mogen niet op het openbare internet geplaatst worden zonder schriftelijke toestemmingvan Care Cursus Centrum en / of de docent.
 7. Care Cursus Centrum behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamhedentoegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 1.8. Accreditatie

1. Het Care Cursus Centrum is geaccrediteerd door beroepsvereniging V&VN om accreditatiepunten uit te geven.

 1. Indien accreditatie is aangevraagd en is toegekend, wordt dit aangegeven door middel van het aantal punten op het Bewijs van Deelname.
 2. De cursist is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens, zodat Care Cursus Centrum de accreditatiepunten voor de cursist correct kan opvoeren.

Artikel 1.9: Algemene gedragsnormen
Artikel 9a: Discriminatie en (seksuele) intimidatie

 1. Care Cursus Centrum tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Care Cursus Centrum gaat ervan uit dat zowel cursisten als docenten zich gedragen volgens algemeen aanvaarde gedragsnormen op gebied van bejegening.
 2. Als door cursisten deze gedragsnormen niet in acht genomen worden (bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen), kan de cursist verdere deelname aan de training worden ontzegd.

Artikel 9b: Roken
1. Care Cursus Centrum hanteert een rookbeleid zoals geregeld in de Arbo-wet.

Artikel 1.10 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij kenbaar is gemaakt of voortvloeit uit de aard van de informatie of de aard van de training.
 2. Het persoonlijke account van de cursist wordt niet voor derden doeleinden gebruikt.
 3. De cursist kan via het account aangeven of hij informatie wenst te ontvangen over het bij- ennascholingsaanbod.
 4. Care Cursus Centrum behoudt zich het recht voor om de historie van de cursist te volgen.

Artikel 1.11 Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen worden ingediend zoals aangeven in de klachtenprocedure op de openbare website van Care Cursus Centrum.
 2. Officiële klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cursist binnen 2 weken na voltooiing van de training schriftelijk te worden gemeld aan: klachtencommissie Care Cursus Centrum, ter attentie van de heer S. Kreijns, Nieuweweg 30, 1251 LJ te Laren (NH).
 3. Officiële klachten worden vertrouwelijk en naar redelijkheid behandeld.

Artikel 1.12 Aansprakelijkheid

 1. Care Cursus Centrum stelt oefenmateriaal en een cursusruimte ter beschikking. Schade veroorzaakt door nalatigheid of materiaalmisbruik door de cursist zal door Care Cursus Centrum op de cursist verhaald worden.
 2. Care Cursus Centrum is niet aansprakelijk voor acceptatie van door Care Cursus Centrum uitgegeven certificaten bij werkgevers. De acceptatie van een certificaat (of Bewijs van Deelname) wordt bepaald door de werk- of opdrachtgever.
 3. Care Cursus Centrum is niet aansprakelijk voor het niet behalen van een certificaat. In dit geval vindt er ook geen restitutie plaats.

Artikel 1.13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor Care Cursus Centrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht betreffende de cursist wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: overlijden van een direct familielid (aantoonbaar door rouwkaart), ziekenhuisopname van de cursist of bewijs van ziekte van de cursist door een specialist of huisarts. Hierbij wordt geen restitutie verleend doch wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de training in te halen op een ander nader te bepalen tijdstip, tenzij anders overeengekomen met de cursist.
 3. Tijdens overmacht van Care Cursus Centrum worden de verplichtingen van Care Cursus Centrum opgeschort. Indien Care Cursus Centrum zijn verplichtingen niet binnen 3 maanden kan nakomen wordt het cursusbedrag retourgestort.

Artikel 1.14 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Care Cursus Centrum en de cursist is het Nederlands Recht van toepassing, ook indien cursist woonachtig is in het buitenland.

Artikel 1.15 Wijzigingen van de voorwaarden

1. Indien deze algemene voorwaarden inhoudelijk worden veranderd, worden de ingeschrevenen bij Care Cursus Centrum hiervan op de hoogte gebracht.

2.
Artikel 2.1 Toelating

Aanvullende voorwaarden Opleiding Helpende Plus (Thuis)zorg

 1. Care Cursus Centrum stelt de volgende toelatingseisen
  1. Diploma helpende zorg en welzijn niveau 2, of gelijkwaardig
  2. Werkervaring in de zorg
  3. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
  4. Zelfsturend vermogen en computervaardig
 2. Care Cursus Centrum controleert alleen of de cursist in het bezit is van een geschikt diploma
 3. Care Cursus Centrum is niet verantwoordelijk voor het in gebreke zijn gebleken van de cursist

Artikel 2.2 Aanwezigheidsverplichting

 1. De cursist is verplicht 100% aanwezig te zijn
 2. Bij overmacht zoals beschreven in artikel 1.13 punt twee wordt er de mogelijkheid gegeven degemiste les in te halen op het eerst mogelijke moment. Dit kan een andere locatie zijn, waarbij geacht wordt dat de cursist afreist naar de betreffende locatie.

Artikel 2.3 Annulering

 1. Annulering kan alleen voor het gehele opleidingstraject en niet voor onderdelen van de dagen, daar de cursist 100% aanwezigheidsverplichting heeft (artikel 2.2)
 2. Voor de annulering van het complete opleidingstraject gelden dezelfde voorwaarden zoals beschreven in artikel 1.5.

Artikel 2.4 Examinering

1. De cursist wordt toegelaten tot het examen indien alle take-home toetsen zijn afgerond met minimaal 5.5 en de cursist 100% aanwezig is geweest bij de geplande contacturen.

2. Examens worden binnen 10 werkdagen nagekeken. De cursist kan binnen twee weken na het examen een uitslag verwachten.

Artikel 2.5 Herkansingen Take-home toetsen:

 1. Van de 7 take-home toetsen heeft de cursist de mogelijkheid om twee hiervan te herkansen onder de volgende voorwaarden:
  • –  Als de cursist de take-home toets heeft gemaakt
  • –  Als voor deze take-home toets is hoger dan een 3 en lager dan een 5.5
 2. De cursist bij meer dan 2 onvoldoendes voor de take-home toetsen wordt de cursist uitgesloten vanhet centrale examen. De cursist kan een Bewijs van Deelname ontvangen over de gevolgde vaardigheden tijdens de contacturen en een certificaat over de overig voldoende behaalde take- home toetsen.

Examen:

 1. Bij een onvoldoende (lager dan 5.5) krijgt de cursist 1x de mogelijkheid om het examen over te doen op het eerst volgende moment dat er een examen afgenomen wordt.
 2. De cursist kan zowel het theorie examen als de beoordeling op de vaardigheden herkansen.
 3. Extra kosten van dit herexamen zijn E.100,-. De cursist wordt uitgesloten van een herkansing:
  1. Als de cursist absent (zonder geldige reden, zie 1.13 punt 2) was tijdens de eerste mogelijkheid
  2. Als de gemiddelde beoordeling lager is dan een 3

Artikel 2.6 Aansprakelijkheid

 1. Care Cursus Centrum is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het opleidingstraject
 2. Er vindt geen restitutie plaats van het cursusbedrag, tenzij de opleiding door Care Cursus Centrumwordt geannuleerd.